[20:21] crossorigin="anonymous">
top of page

WEBSİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmedeki Taraflar İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi, www.valomacro.com ile bu Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında olan, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olacak şekilde ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı'nın onaylanması anında düzenlenmiştir. Söz konusu Kullanıcı, bu Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, Websitesi Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır. İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi'ni kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 2. Tanımlar Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder. Www.valomacro.com.: valomacro oyun eklentileri Www.valomacro.com. Hizmetleri (Kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır): Kullanıcı'ların Websitesi Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Www.valomacro.com. tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder. Kullanıcı/Üye: Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi ifade eder. Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar. Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan şirketi ifade eder. Bu sözleşmede Satıcı, Www.valomacro.com. 'dir. Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder. Websitesi: www.wix.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder. 3. Sözleşme Kapsam ve Konusu 3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Www.valomacro.com. tarafından yapılmış olan tüm yazı, açıklama ve uyarı şeklindeki beyanlardır. 3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, işbu Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerde tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve yararlanma şartlarının tespitidir. 3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Www.valomacro.com. tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranılacağı da kabul edilmiş sayılır. 4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları 4.1 Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi ile birlikte kayıt işleminin yaptırılması ve Www.valomacro.com. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadığı durumlarda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 4.2 Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Www.valomacro.com. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Www.valomacro.com. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmaz. 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri Kullanıcı, Websitesi'ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Www.valomacro.com.'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'ların Www.valomacro.com. tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçları (Kullanıcı ismi, şifresi gibi) ile ilgili güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Www.valomacro.com.'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu oluşmaz. Websitesi'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı'yı bağlayacaktır. Her Kullanıcı, Www.valomacro.com. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Www.valomacro.com. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Www.valomacro.com., Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Www.valomacro.com.'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Www.valomacro.com.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Websitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs gibi) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Www.valomacro.com., Kullanıcı'lar tarafından Www.valomacro.com. 'ye iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Www.valomacro.com.'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, üyelik başvurusu sırasında ya da daha sonradan üyelik bilgileri güncelleme sırasında, Www.valomacro.com. ve/veya markaları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul edebilir. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra haberdar olmak istemediğini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra Www.valomacro.com. ve/veya markaları tarafından kendisi ile internet, telefon, SMS, email vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Www.valomacro.com. ve/veya markalarını sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı sunumlardan haberdar olma tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Websitesi'nden "Hesabım-Üye Bilgilerim" altından ya da Www.valomacro.com. ve/veya markalarının müşteri hizmetlerinden iletebilir. Www.valomacro.com., Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Websitesi'nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Www.valomacro.com.'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Www.valomacro.com.'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Www.valomacro.com.'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 5.2 Www.valomacro.com.'nin Hak ve Yükümlülükleri Www.valomacro.com., Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, silme ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutmaktadır. Www.valomacro.com. hiçbir ön bildirimde bulunmadan bu hakkını kullanabilir. Www.valomacro.com.'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcı'nın üyeliğini silme, Kullanıcı'ya ait dosya, belge, bilgi, içerik, mesajları silme ve/veya erişimden kaldırma hakkı vardır. Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Www.valomacro.com.'nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Www.valomacro.com.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Www.valomacro.com. Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Websitesi'nin yazılım ve tasarımı Www.valomacro.com. ve yine Www.valomacro.com.'nin kendinde saklı belirlediği anlaşmalı kurumların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Websitesi'nde adı geçen şirket/şirketler, marka/markalar ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Websitesi'nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı'nın kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı'nın Websitesi'ne kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Www.valomacro.com., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 6. Gizlilik Hükümleri Www.valomacro.com. Kullanıcı'ların "Websitesi" üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Hükümleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, üyelik başvurusu sırasında ya da daha sonradan üyelik bilgileri güncelleme sırasında, Www.valomacro.com. ve/veya markaları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul edebilir. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra haberdar olmak istemediğini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı bu sunumlardan haberdar olmak istediğini bildirdikten sonra Www.valomacro.com. ve/veya markaları tarafından kendisi ile internet, telefon, SMS, email vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Www.valomacro.com. ve/veya markalarını sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı sunumlardan haberdar olma tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Websitesi'nden "Hesabım-Kişisel Bilgilerim" altından ya da Www.valomacro.com. ve/veya markalarının müşteri hizmetlerinden iletebilir. Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermektedir. Www.valomacro.com. tarafından Websitesi'nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Kullanıcı'ların kişisel bilgilerini kullanabilir. Www.valomacro.com., Kullanıcı'nın Websitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Www.valomacro.com., Kullanıcı'lara ve Kullanıcı'ların Websitesi'nin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye, Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Www.valomacro.com., kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Www.valomacro.com.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Www.valomacro.com.’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Her Kullanıcı, işbu Websitesi'ni ziyaret ederek, işbu Gizlilik Hükümleri'ni kabul etmiş sayılır. 7. Fikri Mülkiyet Hakları Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan Www.valomacro.com. Hizmet'lerini, Www.valomacro.com. bilgilerini ve Www.valomacro.com. 'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Www.valomacro.com.'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Www.valomacro.com.'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Www.valomacro.com.'ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. 8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler Www.valomacro.com., dilediği zaman, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Websitesi'nde sunulan hizmetleri ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi eklerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Websitesi'nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır. 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi'nden kaynaklanacak her türlü ihtilaf Türk Hukuku'na tabidir ve Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10. Sözleşmenin Sona Ermesi İşbu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Www.valomacro.com., Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı şekilde hareket eden ve/veya Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunan ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fiillerde bulunan ve/veya Kullanıcı profilini başkasının kullanıma açan Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle Www.valomacro.com.'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

bottom of page